Gizlilik Politikası

Date:2021-08-28 16:29:40


GİZLİLİK POLİTİKAMIZ

Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ  ("Şirket" veya "Jetbit") olarak, web servis ve dijital kaynaklarımızın herhangi birini kullanan müşterilerimizin veya üçüncü kişilerin ("Kullanıcılar") kişisel verilerinin korunması, bu hususlarda şeffaflık ve karşılıklı güven oluşturmak önceliklerimizdendir. Web adresimiz www.jetbit.org  veya uzantıları ve bunlarla birlikte ama bunlarla sınırlı olmamak üzere sosyal medya sayfalarımızı ve/veya dijital kanallarımızı ziyaret etmeniz, hizmet ve ürünlerimizi kullandığınız veya destek hizmetlerimizden yararlandığınız durumlar gibi Jetbit’in online ve dijital kanallarımız üzerinden ziyaret ettiğiniz anlarda otomatik olan veya olmayan yöntemlerle kaydettiğimiz ve elektronik olarak bizimle paylaştığınız kişisel verileriniz, öncelikle taleplerinizin yerine getirilmesini temin edebilmek, daha sonra ise size daha iyi hizmet sunmak amacıyla kullanılacaktır. Jetbit tarafından işlenen kişisel veriler, Şirket’in koruması altındadır. Şirket, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını; kişisel veri kapsamındaki bilgilerin, hizmetten faydalanan üçüncü kişiler tarafından görüntülenmesinin, ele geçirilmesinin veya değiştirilmesinin önlenmesini ve hukuka uygun olarak işlenmesini de sağlayacak şekilde teknolojik ve alt yapı imkânlarını kullanarak, gerekli teknik, idari ve mali tedbirleri almaktadır.

Şirket, ek ve destek hizmetler almak amacıyla farklı kurum ve kuruluşlarla çalışması halinde bu firmaların, Şirket’in gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır. Bununla birlikte, Şirket ile paylaştığınız bilgilere Şirket bünyesinde yer alan personelimizin erişimi de kısıtlanmıştır.

Şirket işlenen ve toplanan kişisel verileri kanuni bir zorunluluk bulunmadığı sürece herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluş ile paylaşmayacaktır. Şirket kişisel veri kapsamındaki bu bilgileri sadece gerekli yetkiler ve yasal düzenlemeler sınırları dahilinde açıklayabilecektir. Şirket’in bağlı bulunduğu düzenleyici kurumlar ve/veya yasama, yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, Şirket bu bilgileri yalnızca gerekli yetki ve sınırlar çerçevesinde açıklayacaktır.

Jetbit, kullanıcılara dair edinmiş olduğu bilgilerin gizliliğini, kişilik haklarına saygılı bir şekilde işbu “Gizlilik Politikası” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni" [p1] çerçevesinde korumayı taahhüt eder.

1.             Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları:

Kullanıcıların Kişisel verileri;

A.           Ürün ve hizmetlerimizden faydalanmak istemeniz durumunda söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek,

B.            Sizi yeni hizmetlerimizden haberdar edebilmek ve size en uygun ürün ve hizmeti sağlayabilmek,

C.            Ürün ve hizmetlerimizi kullanış şeklinizden yola çıkarak size teklif sunmak ve fırsatlar hakkında bilgi vermek,

D.           Ürün ve hizmetlerimizi geliştirme amacıyla analiz yapmak,

E.            Personelimizi eğitmek ve geliştirmek,

F.              Ürün ya da hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilmek,

G.           Hizmet kullanımı veya destek talebi halinde kimliğinizi teyit etmek,

H.           Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini,

İ.              Müşteri hizmetleri operasyonlarının yürütülmesi

J.              Müşteri memnuniyetinin ölçülmesi,

ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, strateji belirleme ve ölçme gibi pazarlama aktiviteleri ile iletişim, finansal raporlama ve analiz, kanuni takip, ve benzeri amaçlarla işlenebilecektir.

2.             Verilerin Toplanma, Depolanma ve İşlenme Süreci

Şirket ile paylaştığınız kişisel verileriniz, kısmen veya tamamen elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, değiştirilerek, yeniden düzenlenerek, kısacası veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işleme konu olarak Şirket tarafından işlenebilecektir. 6698 Sayılı Kanun kapsamında veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem “kişisel verilerin işlenmesi” olarak kabul edilmektedir.

Kişisel verileriniz kullanıcı sözleşmesi, çağrı merkezi, web sitesi, mobil uygulamalar, kısa mesaj, elektronik posta, sesli yanıt sistemi ve her türlü yazılı, sözlü ve elektronik ortamlar vasıtasıyla da depolanabilecektir.

3.             Kişisel Verilerinizin Aktarılması:

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda belirtilen amaçlarla:

-                 Yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz,

-                 Şirket yetkililerimiz, Hissedarlarımız,

-                 Bilgi işlem hizmeti aldığımız, Sitelerimizi, mobil uygulamamızı işlettiğimiz, veri analizi yaptırdığımız hizmet sağlayıcıları,

-                 Kullandığınız ürün ve hizmetlerin ulaştırılması ile ilişkili olarak iş ortaklıkları,

-                 Avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık hizmeti aldığımız üçüncü kişiler,

-                 Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla resmi merciler,

Hizmet ve faaliyetimizi yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek ve yürütmek üzere iş birliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.


4.             Kullanıcıların Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Hakları:

Tüm kullanıcılarımız veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca;

•        Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

•        Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

•        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

•        Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•        İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

•        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

Haklarına sahiptir.

5.             Sorumluluğun Sınırlandırılması

www.jetbit.org internet sitesi ile Şirket’e ait diğer platformlarda verilen bilgiler, "olduğu gibi", "mevcut olduğu şekilde" sağlanmaktadırlar. Şirket, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti vermemektedir.

Bu internet sitesinin kullanımı sırasında herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Şirket ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.

Gerek bu internet sitesinden bağlantı verilen sitelerdeki, gerekse de diğer internet sitelerine bağlantıların riski, kullanıcıya aittir. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Şirket tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

Şirket, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.

6.             Çerezler Hakkında Bilgilendirme:

Çerezler, internet sitelerinin kullanım sonucu bilgisayarlara bıraktığı tanımlama dosyalarıdır. Ziyaret edilen internet sitesindeki gezinme bilgilerini kaydederek kullanıcının çevrimiçi deneyimini daha kolay hale getirmek amacıyla kullanılırlar. Çerezler sayesinde internet siteleri kullanıcının oturumunu açık tutabilir, kullanım tercihlerini hatırlayabilir veya kişiye uygun içerikler sunabilir.


Çerezler;

-                 Hizmetlerimizin iyileştirilmesi,

-                 Ürün ve hizmetlerimizden en yüksek yararın sağlanabilmesi,

-                 İnternet sitemiz, hizmet ve ürünlerimizin kullanırken zorluk çekilmemesi,

-                 Kullanıcıların hesap güvenliğini daha iyi bir konuma getirmek,

-                 İçerik ve reklamlarımızı kişiye uygun olarak özelleştirmek ve

-                 Tanıtım etkinliklerimizi ölçmek


amaçlarıyla kullanılmaktadır.


Çerez kullanımı birçok tarayıcıda önceden tanımlı ve onaylı bir şekilde bulunmaktadır. Kullanıcılar bu seçim durumunu tarayıcı ayarlarından değiştirerek mevcut çerezleri silip ileriki çerez kullanımlarını da reddedebilmektedir. Ancak çerez kullanımının iptali durumunda, Şirket sistemlerinde yer alan bazı özelliklerden faydalanılamaması söz konusu olabilmektedir. Çerezlerin reddedilmesi, web sitesini, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya engel teşkil etmez, ancak web sitesinin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişilememesine veya erişimin sınırlı olmasına neden olabilir. Çerezlerle ilgili daha detaylı bilgiye Çerez Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

7.             İletişim ve Başvuru:

Veri Sahibi; soru, görüş, talep veya hakları ile ilgili başvurularını Şirket’in kvkk@jetbit.org e-posta adresine mail yoluyla veya  “ ” adresine posta yoluyla  her zaman iletebilir. Talebiniz 30 gün içinde sonuçlandırılarak cevap iletilecektir. Talepler kural olarak ücretsiz karşılanır ancak, talebin gereğini yerine getirmek masraf gerektiriyorsa “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hk. Tebliğ” madde 7’de öngörülen; “İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, 10 sayfaya kadar ücret alınmaz. 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınabilir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.” hükmü gereğince ŞİRKET tarafından ücret istenebilecektir.