Kara Para Aklamayı Önleme Politikası (AML)

Date:2021-08-28 16:26:42

BENQ YAZILIM VE TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ.

AML (KARA PARANIN AKLANMASININ ÖNLENMESİ) POLİTİKASI

1.      GİRİŞ

Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ (“Şirket” veya "Jetbit") Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre kurulmuş ve yasalara tam riayet ile faaliyetlerine devam eden bir kripto para borsasıdır. Bir kripto para borsası olarak Jetbit, yasalar tarafından kendisine getirilen yükümlülüklere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda işbu Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Politikası ile Kara Para Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının önlenmesi amacıyla Jetbit tarafından yapılan uygulamaların genel çerçevesi çizilmektedir.

Bu AML Politikası kapsamında, haklarında AML politikası işletilen müşteriler, www.jetbit.org adresinden üye olan ve sunulan hizmetlerden yararlanan; karşılığında işbu AML Politikası’ndaki hususları kabul eden gerçek kişiyi ifade etmektedir.

2.      AMAÇ

Bu politikanın amacı, kara para aklama ve terörizm finansmanı ile mücadele için Jetbit tarafından yapılan uygulamaların genel çerçevesini çizmektir. Jetbit; uygun araçların tahsis edilmesi de dahil olmak üzere, kara para aklama / terörizmin finansmanı riskini kontrol etmek ve sınırlamak için makul önlemleri alır.

Jetbit, kara para aklama konusunda yüksek standartlara sahip olmayı ve terörizmin finansmanına (AML / CFT) uygunluğa karşı kararlıdır ve para aklama veya terör finansmanı için ürünlerinin ve hizmetlerinin kullanılmasının önlenmesinde yönetiminin ve çalışanlarının bu standartlara uymalarını amaçlar.

Jetbit’in AML programı aşağıdakilerle uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır:

a. Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) “Ulusal Mücadele” Kapsamında:

·         5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun

·         6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

·          5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

·         Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

b. “Uluslararası Mücadele ve İşbirliği” kapsamında:

·         AML / CFT ile ilgili ulusal ve uluslararası yasalar ve yönetmelikler;

·         Para aklama veya terör finansmanı amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin Direktifleri

·         Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Konvansiyonu)

·         Sınır aşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Palermo Konvansiyonu)

·         141 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması, Aranması, Zapt Edilmesi ve Müsadere Edilmesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Strazburg Konvansiyonu)

·         16 Mayıs 2005 Tarihli Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, El konması ve Müsaderesi Hakkındaki 198 Sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi (Varşova Sözleşmesi)

·          Avrupa Birliği (AB) 91/308/EEC Sayılı Konsey Direktifi

·         Avrupa Birliği (AB) 2001/97 Sayılı Konsey Direktifi

·         Avrupa Birliği (AB) 2005/60/EC Sayılı Avrupa Parlamentosu Ve Konseyi Direktifi

·         Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force- FATF) Tavsiyeleri ve Metodolojisi


3.      KARA PARA AKLAMA ve TERÖRİZM FİNANSMANI NEDİR?


3. A. Kara Para Aklama;

Aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir. Aklama suçu hukuk sistemimizde 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” başlıklı 282’nci maddesinde düzenlemiştir.

Aklama ile mücadele kapsamında hazırlanan uluslararası sözleşmelerde aklama fiilleri ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Örneğin Türkiye’nin de taraf olduğu Sınır aşan Organize Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Palermo Sözleşmesi) “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Suç Haline Getirilmesi” başlıklı 6’ncı maddesinde;

·         Suç geliri olduğu bilinen malvarlığının yasadışı kaynağını gizlemek veya olduğundan değişik göstermek veya öncül suçun işlenmesine karışmış olan herhangi bir kişiye işlediği suçun yasal sonuçlarından kaçınmasına yardım etmek amacıyla dönüştürülmesi veya devredilmesi;

·         Bir malvarlığının suç geliri olduğunu bilerek; gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, hareketlerinin veya mülkiyetinin veya malvarlığına ilişkin hakların gizlenmesi veya olduğundan değişik gösterilmesi,

·         Devletlerin kendi hukuk sisteminin temel kavramlarına tabi olarak, tesellüm anında bu tür bir malın suç geliri olduğunu bilerek; edinilmesi, bulundurulması veya kullanılması, bu maddede belirtilen suçlardan herhangi birini işlemeye veya teşebbüse örgütlü olarak veya suç işleme konusunda anlaşarak yardım, yataklık, kolaylaştırmak ve yol göstermek suretiyle katılınması,

Aklama fiilleri olarak belirtilmiştir.


3. B. Terörizmin Finansmanı;


Herhangi bir şekilde, doğrudan veya dolaylı olarak, herhangi bir terör eylemini yürütmek, tamamen veya kısmen, kullanma niyetinde olmaları amacıyla veya herhangi bir şekilde kullanılması gerektiğini bilerek fon sağlamak ya da tahsil etmektir.
4.      AML FONKSİYONU ORGANİZASYONU

 4.A. KURUMSAL ORGANİZASYON KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME SORUMLUSU

AML mevzuatına uygun olarak Jetbit, Yönetim Kurulu arasında “en üst düzeyde” sorumlu görevlendirmiştir. Ayrıca, bir Kara Para Aklama Önleme Uyum Görevlisi, AML politikasının ve şirketin prosedürlerinin uygulanmasından sorumludur. Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, AML Politikası'na uymayı sağlamakla görevli bir Jetbit çalışanıdır. Kara Para Aklamayı Önleme Sorumlusu, Müşterilerin kimlik bilgilerinin toplanması; Mevcut yasa ve yönetmeliklere uygun olarak gerekli tüm raporları oluşturmak, gözden geçirmek, arz etmek ve saklamaya yönelik iç politika ve prosedürleri oluşturmak ve güncellemek; Müşterilerin sıra dışı faaliyetlerinden kaynaklanan önemli sapmaların izlenmek ve analiz etmek; Belge, dosya, form ve günlük oturum giriş çıkışlarını kaydetme ve alma için bir kayıt yönetim sistemini uygulamak; Risk değerlendirmelerini düzenli olarak güncellemek konularında görevlendirilmiştir.

4.B. POLİTİKA UYGULAMA GEREKSİNİMLERİ


Jetbit AML Politikasını uluslararası hukuk norm ve standartlarına, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlemiş olup uygulanmasında, tüm müşterilerin kimliklerini makul düzeye kadar doğrulama, müşteri’ye ait işlemlerin izlenmesi için riske dayalı bir yaklaşım uygulama, müşteriler tarafından gerçekleştirilen herhangi bir şüpheli işlemi yürürlükteki mevzuat çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlara bildirme ve işlemleri kaydetme, Şirket nezdinde AML Politikası’nın icra edilmesi ve uygulanabilirliğini koordine etmek için gerekli organizasyonu sağlama gibi birçok tedbir almıştır.


Jetbit’in AML politikasındaki her büyük değişiklik, Jetbit’in Yönetim Kurulu tarafından onaylanmakta ve dikkatle takip edilmektedir.


4.C. ŞİRKET ÇAPINDA RİSK DEĞERLENDİRMESİ


Kara para aklama veya terör finansmanı amacıyla finansal sistemin kullanılmasının önlenmesine ilişkin yasal düzenlemeler finansal kuruluşların kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede risk bazlı bir yaklaşım almalarını gerektirmektedir. Risk değerlendirmesi, Jetbit AML/CFT uygunluk yönetimi programının önemli bir parçasıdır.

AML/CFT risk kategorilerinin tanımlanması, Jetbit’in yasal gereklilikler, yasal beklentiler ve endüstri rehberliği anlayışına dayanır. Bu politika yıllık olarak yeniden değerlendirilir.


5.      MÜŞTERİYİ TANIMA (KYC) VE RİSKLİ İŞLEM DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN STANDARTLAR

5.A. MÜŞTERİ TANIMLAMASI ve DOĞRULAMA (KYC)

Jetbit, Müşterinizi Tanıyın (“KYC”) ile ilgili standartlar belirlemiştir. (Detaylı bilgiye Jetbit KYC POLİTİKASI'ndan ulaşabilirsiniz.) Bu standartlar, kimliğinin tespiti ve doğrulanması yoluyla bir iş ilişkisine girmeden önce her olası müşteriye gereken özen gösterilmesini ve olması gerektiği gibi, güvenilir ve bağımsız bir şekilde elde edilen belgeler, veriler veya bilgiler temelinde, yerel ve Avrupa AML/CFT mevzuatı ve düzenlemelerine uygun hareket etmeyi sağlar.

Ticari ilişkilere girişte müşterilerin resmi olarak tanımlanması, hem kara para aklama ile ilgili düzenlemeler hem de KYC politikası için hayati bir unsurdur.


5.B. RİSK PROFİL TANIMLAMA

Müşteri ile ilgili olarak uygulanacak AML/CFT durum tespiti düzeyinin belirlenmesine yardımcı olmak için öncelikle (Düşük, Orta, Yüksek) “Uyum” risk profili hesaplanır. Bu hesaplama günlük olarak yeniden tekrarlanır.

Bu amaçla Jetbit’de;


*Müşterinin faaliyette bulunduğu coğrafi konumu (ülke, bölge vb.),

*Müşteriye sağlanan belirli ürün ve hizmetleri,

*Müşterinin siyasi nüfuz sahibi olup olmadığını,

*Müşterinin iş kolunu veya faaliyet gösterdiği sektörü,

*Müşterinin gerçekleştirdiği işlemlerin tipini,

*Müşterinin ortaklık yapısı, sermayesi ve yönetim kontrolünü dikkate alan bir müşteri risk değerlendirme metodolojisi uygulanmaktadır.


Bu metodoloji, Firma tarafından müşteri ve işlemler özelinde yeni bir riskle karşılaşıldığında revize edilir ve Jetbit, bu konudaki gerekli tedbirleri alır.

 

Risk değerlendirme metodolojisi kapsamında finansal işlemlerine aracılık edilmeyecek veya iş ilişkisi kurulması sırasında artırılmış tedbirler alınacak şahıs ve kurumlara aşağıda yer verilmiştir:


·         Bilgi ve belge vermekten ve kayıt altına girmekten kaçınan şahıs ve kuruluşlar,

·         İsimsiz (Anonim) olarak veya rumuz ile hesap açtırmak isteyen şahıs ve kuruluşlar,

·         Hamiline hisseli şirketler (tüzel kişi üyeler için),

·         Ulusal ve uluslararası yaptırım listelerinde yer alan şahıs ve kuruluşlar,

·         Riskli sektör ve meslek gruplarında yer alan şahıs ve kuruluşlar,

·         Suç gelirlerini aklama ve terörün finansmanının önlenmesi konusunda yeterli düzenlemelere sahip olmayan ülkelerde (riskli ülkeler) bulunan veya bağlantısı olan şahıs ve kuruluşlar,

·         Tabela firmaları,

·         Siyasi nüfuz sahibi kişiler.


5.C. DEVAM EDEN MÜŞTERİ DURUM TESPİTİ


Bazı yüksek riskli müşteri kategorileri için, müşteri ile ilgili verilerin veya bilgilerin güncel tutulmasını sağlamak için periyodik olarak risk bazlı bir inceleme yapılır. Diğer müşteri kategorilerine ilişkin mevcut KYC inceleme süreci, temel olarak AML ekibi tarafından özel bir dosyanın incelenmesinden sonra bir “farkındalık ilkesine” dayanmaktadır.


5.D. DEVAM EDEN İŞLEM İZLEME


Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi kapsamında Jetbit, asgari olarak aşağıdaki hususlara yönelik sürekli bir izleme ve kontrol faaliyeti gerçekleştirir:


·         Yüksek risk grubundaki müşteriler ve işlemler, riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemler, karmaşık ve olağandışı işlemler, müşterinin işi, fon kaynakları ve profili ile uyumlu olmayan işlemler, bağlantılı işlemler, elektronik transferler, yeni sunulan ürün ve hizmetler,

·         Bu doğrultuda Jetbit’in sunduğu hizmetlerin ve aracılık ettiği işlemlerin izlenmesi amacıyla, Bilgisayar destekli programlar aracılığıyla yapılan inceleme, medya taraması üzerinden inceleme, özel inceleme faaliyetleri gerçekleştirilir. Ayrıca finansal hizmet sağlayan veya işleme aracılık eden iş kolları/personel, gerçekleştirdikleri hizmet/işlem sırasında suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli bir durumla karşılaşırlarsa, ilgili şahıs ve kuruluşlar inceleme kapsamına alınır.


5.D. RAPORLAMA

Jetbit’in sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde, kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde, gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemler, tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’na bildirilmektedir. Şüpheli işlemi gerçekleştiren gerçek kişiler ve bunların yasal temsilcileri, şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yönetici ve personeller her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacaktır.


 

6.      İÇ KONTROL ORGANİZASYONU

6.A. ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ

Şüpheli işlem, Jetbit’in nezdinde veya aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu mal varlığının; yasadışı yollardan elde edildiğine veya yasadışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda suç örgütleri, terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halidir.

Şüpheli işlem tanımı, işleme konu mal varlığı değerlerinin yasadışı yollardan elde edilmesinin yanı sıra yasadışı amaçlarla kullanılmasını da kapsamakta olup, bu suretle terörizmin finansmanının (bağlantılı olması dahil) önlenmesi de amaçlanmaktadır.

Jetbit, MASAK’a şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna veya bulunulacağına dair, yükümlülük denetimi ile görevlendirilen denetim elemanlarına ve yargılama sırasında mahkemelere verilen bilgiler dışında, işleme taraf olanlar dahil olmak üzere hiç kimseye bilgi vermez. Bu yükümlülük, şüpheli işlemi MASAK’a bildiren kişi, kurum ve kuruluşlar veya bu kimselerin işlemi fiilen yapan ve yöneten mensupları veya bunların kanuni temsilcileri ve vekillerinin yanı sıra şüpheli işlem bildiriminde bulunulduğuna herhangi bir şekilde vakıf olan diğer personeli de kapsar.


6.B. KAYIT ALTINA ALMA


Jetbit, bilgi ve belge verme yükümlülüğüyle ilgili süreçleri Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkındaki Yönetmelik’in 31, 32 ve 33. maddeleri kapsamında yönetir ve gerekli tedbirleri alır. Jetbit, her türlü ortamdaki yükümlülüklerine (eğitim ve iç denetim dahil) ve işlemlerine ilişkin belgeleri düzenleme tarihinden, defter ve kayıtları ise son kayıt tarihinden; kimlik tespitine ilişkin belge ve kayıtları son işlem tarihinden itibaren sekiz yıl süre ile muhafaza eder ve istenmesi halinde yetkililere ibraz eder.


6.C. EĞİTİM VE DENETLEME


Eğitim faaliyetleri, Jetbit bünyesinde kurulacak olan ilgili birim ile koordinasyon içinde planlanır ve yerinden (sınıf eğitimleri) veya uzaktan (e-eğitim programları, hatırlatma ve farkındalık mesajları) olmak üzere; MASAK, Firma içi uyum görevlisi bilgileri ve şüpheli işlem bildirim kanalları, Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları gibi konuları kapsayacak şekilde tüm Jetbit  personeline yönelik düzenlenir.


Jetbit “Kara Para Aklama Ve Terörizm Finansmanına Karşı Kanun”, yönetmelik ve tebliğlerle ilgili faaliyetlerinin yürürlükteki mevzuat, Şirket politikaları ve usullerine uygun olup olmadığı konusunda periyodik olarak denetim yapmaktadır. İç denetim mekanizması düzenli olarak AML/CFT faaliyetleri ile ilgili raporlar oluşturur ve yönetim kuruluna sunar.


İşbu AML Politikası’nın uygulanmasından Benq Yazılım ve Teknoloji TİC. LTD. ŞTİ. Yönetim Kurulu sorumlu olacaktır.